مختوم وفا

برلو ح عد م قلم كشيدي يارب

يكسر دوجهان بيافريدي يارب

برجان جهان نظرفكندي  يارب

اسرارنهان عيان نمودي يارب

خورشيد وجود مصطفي را يارب

مشكات حيات مانمودي يارب

آن بحروجود مرتضي را يارب

كشتي نجات مانمودي يارب

آن دخت رسول عاشقان را يارب

عذراي بتول مانمودي يارب

آن جود وجود مجتبي را يارب

معطي لقاي مانمودي يارب

آن نور شهيد كربلا را يارب

مرضيّ رضاي مانمودي يارب

آن زين عباد عارفان را يارب

مكشوف دعاي مانمودي يارب

آن باقرعلم علمان را يارب

معلوم علوم مانمودي يارب

آن جعفرصدق كاملان را يارب

محمود حميد مانمودي يارب

آن موسي طوركاظمان را يارب

محبوب حبيب مانمودي يارب

آن نور رضاي واصلان را يارب

مرضيّ عليّ مانمودي يارب

 

آن جود جواد عاملان را يارب

تصديق تقيّ مانمودي يارب

آن شور عليّ عاشقان را يارب

هاديّ نقيّ مانمودي يارب

آن نورمنيرعسكري را يارب

مامور سرور مانمودي يارب

آن مهديّ صاحب الزّمان را يارب

مختوم وفاي مانمودي يارب

آن عشق امام شيعيان را يارب

مكتوب قلوب مانمودي يارب

مفعول مفاعلن مفاعيلن فع

مستفعل فاعلات مفعولن فع

ddddd12

***************

گل نرگس كجايي تو ، چراجانم نمي آيي ؟

دراين غمزاردنيايي چرا صد گل نمي كاري

 

بيا و پر گلستان كن ، گل نرگس كه رعنايي

فداي قدّ رعنايت گلستان را تو زيبايي

 

قد م برچشم بيمارم بنه زين پس كه مي آيي

بكن خوشبو مشامم را ازآن الطاف والايي

 

نشان از بي نشاني ها نشان برديده ي جانم

حد يث آشنايي ها توبرپاكن كه رعنايي

 

رود از ديدگان خوابم كه هر لحظه تو مي آيي

نمي خوابم كه مي آيي ، نمي دانم كه مي خوابي

 

خجالت مي كشم هر د م ازآن چشمان پرنورت

چومي دانم نمي بينم ، چو مي بينم نمي آيي

 

گل نرگس چه رعنايي ، چه والايي ،چه زيبايي

يقين دانم كه مي آيي،كه مي آيي،كه مي آيي

 

ddddd12

*************

مشكباران الست

اي  خدايا مي شود چمران شوم

در مسيركوي تو حيران شوم

دست بردارم ازين گيتي سرا

آتشي برآب جان جانان شوم

سرزمين عشق را ويران كنم

دست را بر اهل د ل دامان شوم

كوي مستي را بپيمايم چو عشق

شورهستي را بجدّ ايمان شوم

مشكباران جماران شد د لم

ناله ي مستانه ي ديوان شوم

حرص راهجران كنم از جان وتن

وصل راپيمانه ي قرآن شوم

شادي دل را سراسر سردهم

درد و جبهه ياد ياران،جان شوم

گرتومي گويي سخن از انتخاب

بهترين را بهر اين ايران شوم

مشكباران الست از روي عشق

هستي ومستي دهم ، دهقان شوم

============