علا ئم درخور عنايت :1- زلزله بزرگي در شام= مرحوم خراساني دركتاب مهدي منتظر(عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف )گويد: درآن سال [سال ظهور] زلزله بسيار باشد وازجمله زلزله بزرگي در شام ... وقوع اين حادثه بعد از ورود بيرقهاي زرد به مصر خواهد بود .در اينجا حديثي از كتاب روزگار رهايي مي آوريم:« چون دو لشكر در شام درگير شوند ، يكي از آيات بزرگ الهي ظاهر مي شود و آن زلزله شام است كه بيش از صد هزار نفر در  شام هلاك مي شود.  اين حادثه براي مؤمنان رحمت و براي كافران نقمت است. چون اين حادثه روي دهد،منتظر پرچمهاي زرد و سپاهيان سبكبال يابو سواري باشيد كه از سوي مغرب مي آيند و وارد شام مي شوند وآن به هنگام مرگ سرخ واضطراب برزگ است.هنگامي كه اين مرگ و مير و اضطراب شديد واقع شود منتظر خسف يكي از آبادي هاي شام به نام خرشنا باشيد هنگامي كه خرشنا خسف شود منتظر خروج سفياني ...   {حديث ادامه دارد.}2- شيصباني« پيش از سفياني ، شيصباني خرو ج كند كه در سرزمين كوفان {كوفه – عراق} خرو ج خواهد كرد و همچون چشمه ي آب از زمين مي جوشد وكاروان {دربعضي منابع : فرستاد گا ن، نمايند گا ن } شما را مي كشد پس از آن به انتظار سفياني و خرو ج حضرت [عليه السّلام ] باشيد.»« غيبت نعماني » {توضيح اين كه عدّه اي صدام حسين ويا خلفاي بني عباس را با او مطابقت مي دهند. والله ا لعا لم }3- كف دست = ظاهر شد ن كف دستي درآسمان را يكي از علائم حتمي شمرده اند . در كتاب غيبت نعماني احاديثي در اين مورد آمده است . در اينجا احاديثي از كتاب روزگار رهايي مي آوريم:الف –  « اختلاف شديدي روي مي دهد وادامه مي يابد تا وقتي كه كف دستي درآسمان ظاهر شود ومنادي آسماني بانگ برآورد كه : امير شما فلاني است . »ب – « دستي از آسمان ظاهر شده وبه سوي او (عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف ) اشاره مي كند كه: اين است،اين است. »ج -   « سالي كه صيحه آسماني در آن شنيده مي شود ؛ نشانه اي پيش از آن در ماه رجب ديده مي شود.  گفته شد : آن  نشانه چيست ؟ فرمود : سيمايي در قرص ماه ديده مي شود ،‌ دست و كف دست روشني در فضا ظاهر مي شود و به سوي او(عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف )اشاره مي كند ، ندايي از آسمان بلند مي شود وهمه مرد م روي زمين آن را مي شنوند ،هر كسي به زبان خودش آن را مي شنوند . »4-  خورشيد وماه گرفتگيالف -  « خورشيد در پانزدهم [ماه ] رمضان كسوف مي كند و ماه در آخر آن خسوف مي كند ؛ برخلاف آنچه تا كنون انس گرفته اند . »ب -  « براي مهدي ما [عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] دو نشانه است كه از روز آفر ينش آسمانها وزمين ، چنين نشانه اي اتّفاق نيفتاده است : ماه در شب اول ماه رمضان خسوف مي كند و خورشيد نيز در پانزدهم آن كسوف مي كند ! از روزي كه خداوند آسمانها وزمين را آفريده ، چنين حادثه اي اتّفاق نيفتاده است . »ج - « ماه در پنجم  ماه مبارك رمضان خسوف مي كند و آن در آستانه ي قيام قائم [عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] است . »5 و 6 - عوف سلمي وخرابي بصرهالف - پيامبر اكرم (صلـّي الله عليه وآله) خطاب به جعفر طيّار فرمودند: « بصره توسط يكي از فرزندان تو ويران مي شود كه زنجي ها از او پيروي مي كنند. »ب- « ... گويي با چشم خود [ اميرالمؤمنين ( عليه السـّـلام) ] مي بينم كه شهر شما را آب فراگرفته است . از ساختمانهاي شهر جز گنبد مسجد تان د يد ه نمي شود كه همانند سينه ي مرغي در اقيانوس بيكران شناور به نظر مي رسد. هنگامي كه ديدند كوخهاي بصره تبديل به كاخ شده و باغهاي اطراف آن تبديل به قصر شده ، بدانند كه عمر بصره به پايان رسيده ، ديگر بصره اي وجود نخواهد داشت . »ج – « اي بصره ! واي بر تو از سپاهي كه نه گرد بر انگيزد ونه احساس دارد ولي فتنه اي بر پا كند كه  خانه ها را ويران سازد،آبادي ها را بر خاك نشاند، ثروت ها را بر باد دهد و زنها را به اسارت سپارد . »د -  « هنگامي كه بصره ويران شود وامير اميران بر خيزد . »ه - « سپس بصره خسف مي شود و ويران مي گردد و وحشت بسيار شديدي  برسراسر عراق حكمفرما ميشود كه احدي آسايش وآرامش نمي يابد ... »و - « پيش از خرو ج آن حضرت (عليه السّلام)، مردي به نام عوف سلمي در سرزمين الجزيره [بين دجله و فرات در مرزهاي سوريه وعراق وتركيه ]خرو ج مي كند،در تكريت مأوي گزيند و در مسجد دمشق به قتل مي رسد.»ـ  مؤلـّف عصر ظهور ضمن بررسي چند خطبه از نهج البلاغه گويد: بصره از جمله شهر هاي مؤ تفكه ( زير و رو شده ) است كه در قرآن مجيد آمده است ... سه مرحله زير و رو شده و مرحله  چهارم هنوز واقع نشده است .7- مرگ عبدالله = الف - « سپاه سفياني در مسير خود به عراق وارد قرقيسيا مي شود و در آنجا ميان  عبدالله با عبدالله جنگ در مي گيرد ...» [حديث طولاني است .]ب -  « اگر كسي مرگ عبدالله را براي من تضمين كند ؛ من ظهور قائم[عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف]را براي او تضمين مي كنم ، چون عبدالله از دنيا برود ديگر مرد م براي احدي اجتماع نمي كنند و اين كار براي احدي جز صاحب شما[عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] هموار نگردد . انشاء الله تعالي.»

ج -  « هنگامي كه مردم در عرفات وقوف كرده اند ؛ سواري كه بر وسيله نقليّه ي تيز تكي سوار است از راه فرا مي رسد و مرگ خليفه اي را خبر مي دهد ، فرج آل محمد [عليهم السّـلام ] و فرج همه ي مرد م در آن هنگام است . »عده اي عقيده دارند كه منظور از  عبدالله يكي از پادشاهان بني عباس بوده است .در كتاب عصر ظهور آمده است : قبل از هلاكت  عبدالله ، آتشي به رنگ زرد و سرخ در حجاز يا شرق آن آغاز مي شود بهار   1383  =  ربيع‌ 1425