دلم بربام دنياپركشيده

 

بسوي آسمانهاسركشيده

--------------

 

نديده آنچه بايدديده بينه

 

زهجرخسروخوبان غمينه

------------

 

بسان مثنوي ازهم گسسته

 

بپيچيده بسان زلف بسته

------------

 

زآن زلف پريشان گشته مهجور

 

ازآن روي نكويش بس شده دور

-------

 

بتابيده بسان ابروي يار

 

بگرديده بسي برگرددلدار

--------

 

چه دلداري كه برترگشته ازدل

 

شب يلداي وصلش پرزمشكل

---------

 

بسان تيرثاقب گشته درشب

 

دل محزون ماراكرده درتب

-----------

 

دلي چون مجمرمجنون پراز راز

 

فراق روي دلدارست آواز

--------

 

دل من مثل آن جام شراب است

 

كه از دست الست افتادوبشكست

----------

 

دل غمگين من گرديده حيران

 

نمي دانم چراگرديده ويران

----------

 

به غيرازتوبه هيچ كس دل نبسته

 

غبارغم براين دلهانشسته

--------

 

بياودست گير ودل رهاكن

 

بزن آتش وجودم رافناكن

---------

 

من ازاين زندگاني سيرگشتم

 

ببين آخردرآن زنجيرگشتم

---------

 

يقين دانم كه دست دل بگيري

 

يقينا" برضعيفان دستگيري

-------

 

به پايت هرچه دارم مي فشانم

درخت يادگاري مي نشانم

---------

بياتااين دل ازغم گرددآزاد

جهان باآن قدومت گرددآباد

-------

زمين كوچك گردوي خاكي

بگردان وبريزش آب پاكي

----------

درخت دوستي بنشان دراين دل

دراين هجرودراين آتش مكن ول

------------

دل تنگ مرا ازغم رهاكن

منوّركن اسيراولياكن

----------

دلم كوچك ولي ازعشق سرشار

گرفتار رخت گردان گرفتار

----------

به مينوي لبت مينا نشسته

به سيناي غمت موسي نشسته

--------

به چارم آسمان عيسي نشسته

براي ديدنت برپا نشسته

---------

امين وحي ومإمورخداوند

زده بادست تو هفتادپيوند

-----------

ملائك منتظربهرقيامت

دعاي خيرماباشدسلامت

 -------------------