خبر دارم که روزی از دل آیینه می‌آیی

نماز سبز تا برپا شود، آدینه می‌آیی

خبر دارم که دادِ ذوالفقارت با تو خواهد بود

طلوع صادق خورشیدوارت با تو خواهد بود

خبر دارم که بانگ کربلا تکرار می‌گردد

و ظهر تشنگان، از چشمه‌ات سرشار می‌گردد

خبر دارم که معبدها، همه گلپوش خواهد شد

حضورت را، درختان جهان آغوش خواهد شد

خبر دارم که بُت‌های مُجسّم، خوار می‌گردند

ستون کاخ‌ها، در ناگهان آوار می‌گردند

خبر دارم، زبانت،‌ داد را تفسیر خواهد کرد

عدالت را چو نور روز، عالمگیر خواهد کرد

خبر دارم که من هم می‌توانم با تو صحبت کرد

و از چشم تو بی‌منّت،‌ تمنّای محبّت کرد

خبر دارم که با دست عدالت، دست خواهی داد

«عدالت نامه» را با مُهر خود پیوست خواهی داد

جهان را صبر در دل، یک زمان لبریز خواهد شد

در آن روزی که می‌آیی تو، رستاخیز خواهد شد

------------------- 

شیرینعلی گلمرادی

--------------

http://www.sobhan54.blogfa.com/category/287

-------------