مابه خال لبت اي دوست گرفتارشو يم

 

چشم هشيارتورا ديده وهشيارشويم

 --------

فارغ ازخودشده و طبل خميني بزنيم

 

همچو مجنون خريدار دل يارشويم

 -------------

با غم يار فكنديم به جان ها شرري

 

تا به جان آمده و عاشق ديدار شويم

-------------- 

در ميخانه ببوسيم به ياد ش دائم

 

مسجد و مدرسه را همچو گل نار شويم

 ----------------

جامه ي زهد و ريا كنده و چابك برويم

 

بسوي پيرخراباتي و هشيارشويم

------- 

واعظ شهربگيريم و به زندان ببريم

 

وز دَم رند مي آلوده مددكارشويم

 

------------

بگذاريد كه از رو ح خدا ياد كنيم

 

تاكه با غمزه ي او ازمحن آزاد شويم

 

ddddd12

---------------