جهان در انتظار مقدم تواست

--------------------

رضاي مهدي آل پيمبر  

  دراستقلال اسلامي است مضمر

اگرازصدق اندر انتظار ي

  بخود مپسند ننگ ذل وخوار ي

مشوبا ملحدان وخائنان يار  

  مپوراه نفا ق و حبّ اشرار

چو سير اين جهان سو ي كمال است

خلاف آن بر دانامحال است

هرآن كس راكه آيين انتظاراست

به آينده همي اميدوار است

نگرددناميد ازلطف يزدان

 نگرددمنزوي چون نااميدان

كه شام هجر راصبح وصال است

فسادوظلم وعدوان را زوال است

اماما،سرورا، والاجنابا     

  عدالت گسترا ، مالك رقابا

همه عالم به زير پرچم توست

جهان در انتظار مقدم تواست

به من بنگر كه ازهجرت شب و روز

همه سوزم، همه سوزم، همه سوز

درآيديوسف بخت من از چاه

    اگر بينم دمي آن رو ي چون ماه

بسايم ر خ به خاك پاك كو يت   

  كنم جان را نثار تار مو يت

به اميد وصال حضرت دوست 

  نمي گنجد مرا جان در رگ و پوست

اگر وصلت دمي گردد ميسر   

  زهي فخر و زهي فوز و زهي فر

آيت الله حاج شيخ لطف الله صافي گلپايگاني

كتاب نغمه مشتاقان

*******************

مولدمولاي ماست

 مژده به ياران دهيد    رحمت حق شد پديد

دست به شادي زنيد     نيمه شعبان رسيد

بازجوان شد جهان

 باغ چو دشت ودمن    اطلس سبزش بتن

غنچه گشوده دهن     تكيه زده برچمن

 خنده ورا برلبان

گل چوشود جلوه گر    ناز بگيرد زسر

بلبل ژوليده پر     ازسرشب تا سحر

دربراونغمه خوان

ابرشده درفشان   باد بهاري وزان

آن دهدآب روان    وين به تن مرده جان

 بسته به خدمت ميان 0000

 سراينده : آيت ا... حاج آقاعلي صافي گلپايگاني

كتاب نغمه مشتاقان

آيت ا... صافي گلپايگاني

************