حـــرمت ملجـــــأ دلـــــم گشــــــته
دام هـــــا بــــال کـفــتـرت بســــته

مــن کجـــا لایـــق نگـــــاه تــــــو ام
من ســرا پــا گـــدای خوان تــــــو ام

هســـــتی ام را اگـــر زمـن گیـــری
دلخوشم چون تو دست می گیری

یـارضـــا (ع) خســــته ام پنــاهم ده


گوشـــــه ای از حـــــرم جـــوابم ده

مــن بــه غیــر از حـــرم کجــــا دارم
تــا دلـــــــــم را بــه گــریـــه وا دارم

تـــا همـیشـــه مریـــد عشـق تو ام
مــن مریض شفــــای چشـــم تو ام

دســــت خــالــــی امیــدوار کــــرم
پـــر زده دل دوبــاره ســـمت حــرم

ســـربلندم کـــه نوکـــرت هســــتم
سرخوشم چون که سائلت هستم

جـــــان بـــی ارزشــم فـــدای رخـت
ایــن دلـــــــم تــا ابــد گـــــدای درت

یـــــارضــــا (ع) زائـــرم کــن ای آقـــا


یک نظــــر راهـــی ام کن ای آقــــا

http://eshqenab.blogfa.com/post/19 

-----------------------